Dobové předpisy

Věcné věstníky MNO - nově přidané

Nové    Všechny

VV z r. 1924, čl. 122.

Šavle pro důstojníky a rotmistry - nošení.

MNO. vydá důstojníkům a rotmistrům nejpozději během pěti měsíců šavle objednané na účet vojenské správy, které jedině budou odpovídati přesně předpisům co se týče materiálu i tvaru.

Den nošení šavlí bude Věstníkem MNO. vyhlášen.

Z toho důvodu doporučuje MNO. gážistům, aby s nákupem vlastních šavlí posečkali až do vydání erárních šavlí, jednak proto, že pak bude možno každému před nákupem posouditi, zda-li nabízené šavle odpovídají předpisům, ale hlavně proto, že nošení šavlí před vydáním šavlí povoleno nebude.

Čj. 1136/26. odděl. ze dne 27/2 1924.VV z r. 1924, čl. 123.

Dlouhé kalhoty pro mužstvo.

Min. nár. obrany povoluje nositi mimo službu dlouhé kalhoty podle vyobrazení a popisu na str. 10 služebního předpisu Ho-1. ale bez barevné lemovky tomu mužstvu, které si je opatří ze svého.

Čj. 609.774/41. odděl. s. o. z r. 1923 ze dne 18/2 1924.VV z r. 1924, čl. 535.

Zásoby amerických tlumoků a jich upotřebení.

U mnohých těles jsou americké tlumoky jak v mírových, tak v augmentačních zásobách. Poněvadž je pro pěchotu (kromě horské pěchoty) a prapor útočné vozby předepsána torba, musí se tohoto cenného výstroje racionálně upotřebiti u ostatních zbraní, při čemž nesmí trpěti jednotnost výstroje těles.

Proto hlásí každé vojskové těleso příslušné intendanci do 31. října t. r., jaké množství amerických tlumoků má v zásobách, podle tohoto výkazu:

Intendance ZVV., divisí, horských a jezdeckých brigád připojí celkový návrh, jak se mají upotřebiti nadbytečné americké tlumoky těles jí podřízených, a předloží jej s došlými výkazy do 15. listopadu 1924 služebním postupem MNO.

Č j. 9052/40. odděl. z 9/9 1924.VV z r. 1924, čl. 536.

Upotřebení zimního prádla.

Až do vyčerpání zásob zimního prádla (košil, podvlékaček, onucí a ponožek) buď jimi poděleno mužstvo 1. října; nováček dostane jen jednu soupravu; jako druhou dostane normální prádlo a 2 páry obyčejných onucí (VV 1923, č. 26, čl. 195).

Ve vojenském oděvním skladu čís. 1 v Brně jsou ještě v zásobě zimní košile (flanelové) a vlněné a bavlněné ponožky; jmenovaný ústav je bude až do vyčerpání zásob takto:
a) flanelové košile na nejbližší příděly;
b) na přidělené množství onucí 1/3 ponožek vlněných, 1/3 ponožek bavlněných a 1/3 onucí;
c) po vyčerpání zásob vlněných ponožek, 2/3 ponožek bavlněných a 1/3 onucí.

Nestačí-li zásoby zimního prádla u jednotlivých těles, aby se jimi podělilo mužstvo k 1. říjnu, přidělí intendance ZVV. scházející součástky zimního prádla z augmentačních zásob ostatních útvarů (ústavů) jí podřízených na vrub účtu oděvních jednotek.

Čj. 7528/40. odděl. z 9/9 1924.VV z r. 1926, čl. 343.

Doplněk k sl. předp. K-I-6.

Sl. předp. K-I-6 doplňte a opravte takto:

1. Za § 12 druhého dílu na str. 86 vložte tento nový paragraf:

§ 12 a.

VÝSTROJ BRAŠNIČKY NA KAŽDÉM KOLE.


1 speciální klíč,
1 vidlicový klíč,
1 malý francouzský klíč,
1 malý šroubovák,
1 kombinované kleště,
1 olejnička (nastřikovačka na olej),
1 klíček na slojky Coventry,
1 klíček pro matičky paprsků,
1 kartáček na řetězy,
1 utěrka 50x50 cm,
správkový materiál na pryžové obruče (v krabici).

2. Místo posledních 12 řádek v §13 na str. 86 a 87 vložte:

Obsah trojúhelníkové brašny:

neuvádíme

3. V článku 52 na str. 98 opravte 1 řádek takto:

Kromě výstroje vojína cyklisty veze rotmistr mechanik nářadí a materiál, nutný

4. Za článkem 52 na str. 98 vložte nový článek:

52 a.

Obsah čtyřhranné brašny rotmistra mechanika jest tento:

neuvádíme

5. Na str. 81 vložte za § 9 nový paragraf.

§ 9 a.

POČET MATERIÁLU MECHANICKÉ DÍLNY CYKLISTICKÝCH ESKADRON.

neuvádíme

Čj. 690/19. odděl. z 16/16 1926.VV z r. 1927, čl. 342.

Kulomet

MNO. zavádí do výzbroje kulomet Š (Schwarzlose) vz. 24. Nový vzor kulometu Š jest zlepšeným kulometem Š vz. 7/24; jest ráže 7,62, tedy pro střelivo vz. 23 (cvičné vz. 24).

Podrobný popis kulometu, všech jeho součástí a výzbroje uvede MNO. služebním předpisem, který bude vydán dodatečně.

Zároveň zavádí MNO. některé součásti výzbroje pro kulomet Š a to:
plnička pásů pro kulomet vz. 24,
schránku na potřeby pro kulomet vz. 24,
zdvihač zápalníku pro kulomet vz. 24, s rukojetí,
ocelové kladívko, 250 g s topůrkem.

Obsah schránky na potřeby pro kulomet vz. 24je stanoven takto:
1 závorník pro kulomet vz. 24, s vytahovacím drápkem vz. 24 a šroubkem k vytahovacímu drápku vz. 24;
1 vyhazovač pro kulomet vz. 24;
1 šroubek vyhazovače pro kulomet vz. 24;
1 vytahovač pro kulomet vz. 24;
1 pero vytahovače pro kulomet vz. 7;
1 vnitřní kloub pro kulomet vz. 7/12;
1 vnější kloub pro kulomet vz. 7/12, s ložiskovým kroužkem vz. 7/12;
1 závěrová páka pro kulomet vz. 7/24;
1 pérová závlačka k vnějšímu kloubu pro kulomet vz. 7;
1 spoušťové raménko pro kulomet vz. 7/12;
1 plechovka na olej pro kulomet vz. 24;
1 ocelové kladívko 250 g s topůrkem;
1 nálevka pro kulomet vz. 4;
1 zdvihač zápalníku pro kulomet vz. 24, s rukojetí;
1 kožený pytlík vz. 4, obsahující:
    1 víčko plnícího otvoru pro kulomet vz. 24;
    1 víčko maznice pro kulomet vz. 7;
    2 pera vytahovače pro kulomet vz. 7;
    5 zápalníků pro kulomet vz. 24;
    1 muška pro kulomet vz. 7;
    2 omezné šroubky sáněk pro podstavec kulometu vz. 7.

Schránka na potřeby nového vzoru má rozměry schránky na nábojové pásy vz. 7/24 a je-li naplněna, má přibližně stejnou váhu jako naplněná schránka na náboje.

Rovněž nová plnička je stejných rozměrů se schránkou na nábojové pásy vz. 7/24.

Popis nově zavedených předmětů výzbroje bude pojat do předpisu pro kulomet Š vz. 24.

MNO. upozorňuje, že názvosloví kulometného materiálu Š bude sjednoceno na vzory 24 a 7/24.

O příslušném předpise se pracuje a bude ještě během t. r. vydán.

Doplňte sl. předp. D_XVIII-1, rubrika 6.

Čj. 15.232-II./2. odděl. z 18/6 1927VV z r. 1927, čl. 600.

Motouznice pro pušku vz. 24.

K čištění vývrtu pušek vz. 24 čistící šňůrou užívá se motouznic pro pušku vz. 24.

Motouznice jsou vyrobeny z bukového dřeva opatřeny uvnitř mosaznými vložkami, které brání předčasnému rozšíření otvoru.

Pro každou pušku je zapotřebí:
- jedné motouznice hlavně pro pušku vz. 24, viz obr. 1
- jedné motouznice pouzdra pro pušku vz. 24, viz obr. 2

Motouznic užíváme takto:

Motouznici hlavně nasadíme na přední konec hlavně (chranítko mušky přitom nesnímáme) tak, aby základna mušky zapadla do výřezu, a pak ji otočením upevníme; při tom zapadne horní konec vytěráku do podélné drážky motouznice.

Kdyby se výběžek, jímž motouznice hlavně zachytí za základnu hledí, ulomil, můžeme motouznice dále používat, musíme ji však upevniti na pušku motouzem, který provlékneme příčným vývrtem v motouznici a bočným poutkem na řemen.

Motouznici pouzdra nasadíme prostě do pouzdra, z kterého jsme vyňali závěr; doporučuje se při tom odkloniti zádržku stranou, aby vsunutí motouznice nevadila. Motouznice je držena v pouzdře jednak svým šroubkem, jednak ozubem zádržky, který zapadne do výřezu v motouznici.

Motouznice budou dodány útvarům během roku 1928.

Čj. 29.310-II./2. odděl. z 4/11 1927.VV z r. 1930, čl. 7.

Připevnění odznaku a distinkcí na polní čepici.

Polní čepice (sl. předp. H-VI-1. příl. 1, běž. čís. 1), vyráběná podle popisu z roku 1922, má nátylník vpředu vystřižený, aby odznak a distinkce mohly býti připevněny na levé straně čepice (viz VV. 1928, čís. 43, čl. 567, obr. 1 a 2).

Čepice starších ročníků mají nátylník vpředu vysoký, sahající k hornímu okraji čepice. U těchto čepic se nosí odznak a distinkce na nátylníku.

Čj. 53.674-V./2. odděl. z 27/12 1929.VV z r. 1930, čl. 131.

Polnice po telegrafní vojsko.

MNO. systemisuje pro mírovou potřebu telegrafního vojska polnici F s nátrubkem a s šňůrou k polnici (sl. předp. H-VI-1, příl. I, běž. čís. 145, 146 a 147), a to pro každou setninu telegrafních praporů a pro učiliště pro telegrafní vojsko po jedné polnici.

Polnici F s nátrubkem a s šňůrou k ní odeberou tělesa podle sl. předp. H-VI-1, § 19 z hlavního oděvního a lůžkového skladu bez odpisu oděvních jednotek na kvitanci, kterou ověří příslušná intendance ZVV.

Čj. 54.323-V./2. odděl. z r. 1929 z 12/2 1930.VV z r. 1930, čl. 267.

Úhrada nákladu za střelecké odznaky.

Výdaje za nakoupené střelecké odznaky mají býti hrazeny zásadně z paušálu samostatných velitelů (1). Není-li v tomto paušálu dostatečných prostředků, může velitel útvaru uložiti velitelům podřízených setnin, aby na tento účel přispěli velitelé hospodářských setnin ze svého vlastního paušálu (3) až do poloviny nákladu za střelecké odznaky. Totéž platí obdobně stran úhrady nákladu za odznaky pro miřiče a dělovody u útvarů dělostřelectva.

Nemohl-li by býti uhrazen náklad za tyto odznaky ve výjimečných případech způsobem právě uvedeným, zmocňuje MNO. intendance ZVV., aby povolily výpomoc v potřebné výši ze zbrojního paušálu (10)-B. Uhrazovat náklad za odznaky nějakým jiným způsobem není dovoleno.

Čj. 22.981-V./1. odděl. z r. 6/5 1930.VV z r. 1930, čl. 268.

Letní podvlékačky, vyzkoušení.

MNO. přiděluje z hlavního oděvního a lůžkového skladu do vyzkoušení a bez odpisu oděvních jednotek, pěším plukům 3, 8, 12, 18, 24, 28, 30, 35 a 48, horskému praporu 10, hraničářské praporu 4, dělostřeleckým plukům 3, 10, leteckým plukům 1 a 3, jezdeckým plukům 5, 6, 8 a 10 a ženijnímu pluku 4 po deseti letních podvlékačkách.

Letní podvlékačky jsou na rozdíl od dosavadních kratší a sahají jen po kolena.

Útvary vyzkoušejí přidělené letní podvlékačky podle § 78 sl. předp. H-VI-1 a o výsledku zkoušení předloží do 31. prosince 1930 služebním postupem MNO. zprávu.

Budou-li letní podvlékačky vyhovovati, možno je vyžadovati a vydávati mužstvu (pro muže jedny) na náležitost prádla k 1. dubnu, místo dosavadních podvlékaček; k tomu nutno při předkládání zprávy přihlížeti.

Čj. 15.651-V./2. odděl. z 29/4 1930.VV z r. 1930, čl. 502.

Krosna pro kulometný materiál.

MNO. přiděluje z hlavního oděvního a lůžkového skladu bez odpisu oděvních jednotek k vyzkoušení krosnu pro kulometný materiál.

Pěší pluky 10, 11, 12, 17, 22, 28, 36, 37 a 40, horské prapory 2 a 5, hraničářské prapory 1 a 10 a vojenské akademie po 3 krosnách, pěší pluky 6, 9, 33 a 74 po 5 krosnách, horské prapory 7 a 10, hraničářské prapory 3 a 8, instrukční prapor a pěchotní střelecká škola po 6 krosnách.

Útvary podají do 30/6 1931 zprávu o výsledku zkoušení podle sl. předp. H-VI-1, § 78.

Ty z uvedených útvarů, které zkoušely již jednou krosny pro kulometný materiál podle výnosu MNO. čj. 35.541-I./1. odděl. z r. 1927, upraví krosny starého vzoru posle nového, pokud by to nebylo na újmu jejich trvanlivosti, a použijí jich nadále k dopravě kulometného materiálu.

Čj. 27.351-V./2. odděl. z 18/9 1930.VV z r. 1947, čl. 723.

Vzduchovka vz. 47, prozatímní směrnice pro obsluhu.

Nabíjení vzduchovky vz. 47

Střelec uchopí vzduchovku do levé ruky tak, aby ústí hlavně bylo mírně skloněno. Stáhnutím krytu násypky dozadu otevře násypku a podle potřeby ji vyčistí od prachu a oleje, aby broky bez závad propadávaly do nábojní komory. Do násypky nasype 10 až 15 broků a kryt násypky uzavře. Podhmatem pravé ruky otočí kliku doleva (do kolmého postavení) a stáhne napínací kliku úplně dozadu; tím napne pístní zpruhu, pístnice zaskočí za spoušťovou páku a hubice vzduchového válce otevře otvor pro vpadnutí broku z násypky do nábojní komory. Potom vrátí střelec napínací páku dopředu, až narazí na pouzdro a otočí kliku doprava. Tímto pohybem zasune brok do hlavně a uzavře otvor v násypce; vzduchovka je nabity a připravena k výstřelu.

Podle potřeby zajistí vzduchovku otočením pojistky doprava.

Poruchy a jejich příčiny

Brok zasunutý d o hlavně musí být vždy vystřelen. Dokud je brok v hlavni, je zasunutí dalšího broku do hlavně zabráněno táhlem vzduchového válce a napínací páku nelze stáhnout úplně zpět, neboť je zadržována dorazem. Nemůže-li tedy střelec stáhnout napínací páku dozadu, je to pro něho upozornění, že vzduchovka je nabita, a nesmí násilím (nebo dokonce úderem) táhnout napínací páku zpět, nýbrž kliku otočením doprava znovu uzavře a brok zasunutý do hlavně vystřelí.

Při nabíjení i při každém opakování musí být napínací páka natažena vždy do nejzazší polohy. Není-li dbáno této zásady, neotevře se úplně otvor násypky do nábojní komory a může dojít k uskřípnutí broku nebo se napínací páka zachytí na zajišťovacím dorazu a nelze ji vrátit dopředu. Ani v tomto případe nesmí střelec násilím tlačit páku dopředu, nýbrž stáhne napínací páku úplně dozadu, až zaskočí pístnice za ozub spouštěcí páky, a potom ji posune normálním pohybem dopředu.

Při střelbě vzduchovkou vz. 47 musí se používat jen předepsaných broků.

Jinak je činnost vzduchovky vz. 47 stejná jako u vzduchovky vz. 35.

Rozebírání a skládání vzduchovky vz. 47

Rozebírat a skládat vzduchovku smí jedině zbrojíř.

Rozebírání. Vyšroubováním šroubu se sejme horní objímka. Povolením šroubku předního poutka a rozevřením dolní objímky se tato objímka sejme z pažby a vyjme se nadpažbí. V pažbě pod násypkou se vyšroubuje spojovací šroub a vyšroubují se oba šrouby lučíku. Potom se vyjme mechanismus vzduchovky z pažby.

Vyrazí se kolíky táhla vzduchového válce, pak kolík napínací páky (dole); táhlo vzduchového válce se vytáhne z bočnic směrem kupředu. Vyrazí se kolík spoušťové páky a vyjme se spoušť i se spoušťovou pákou z bočnice.

Po vyražení kolíku uzávěry - v zadní části pouzdra - vyjme se celé napínací ústrojí.

Píst a pístní vzpruha se vyjme tím způsobem, že se pístní zpruha natočí tak, aby se dal vyrazit kolík pístu; tím se uvolní píst a pístní zpruha. Při tom nutno dbát toho, aby pístní kroužek nebyl poškozen.

Skládání. Píst a pístní vzpruha se skládá tak, že se na pístnici navleče opěrka pístní zpruhy dutinou dopředu a pístní zpruha.

Průbojník se zasune do výřezu v pístnici a zpruhou se otáčí tak dlouho, až konec pístní zpruhy přesáhne otvor pro kolík pístu. potom se vloží píst do pístnice, spojí kolíkem a průbojník se vytáhne.

Další postup při skládání je opačný než při rozebírání.

Čištění a konzervování

Vzduchovka vz. 47 se čistí a konzervuje podobně jako vzduchovka vz. 35. Doporučuje se čistit hlaveň - vývrt od nánosu olova - asi po 500 výstřelech, jinak klesá výkon hlavně.

Čj. 13 957-. odb. z 22/10 1947.VV z r. 1949, čl. 390.

Vrchní velitel branné moci, hodnostní označení

MNO zavádí hodnostní označení pro vrchního velitele branné moci, a to na ramenních páskách důstojnického vycházkového stejnokroje zlatou sutašku, zkřížené meče a červenou lemovku jako u generálů, místo hvězd však stylisovanou lipovou ratolest a 3 listy a s okvětím podle tohoto vyobrazení:

(levá ramenní páska)

Hodnostní označení může být kovové nebo vyšívané.

Kromě toho nosí vrchní velitel branné moci na vycházkové čepici zlacený státní znak s meči, ražený v kovu, jako důstojníci a podbradník z dvojité kulatě pletené zlacené šňůry jako generálové.
 

Čj. 3 200-III. odb. z 19/7 1949.VV z r. 1949, čl. 391.

Služební pás a součástky stejnokroje, jejich nošení

MNO usměrňuje nošení služebního pásu takto:

Služební pás se nosí ve službě pohotovostní, dozorčí a strážní, u raportu, při cvičení s jednotkami, v semknutých útvarech a při zvláštních příležitostech, nařídí-li to velitel. Jinak se služební pás nenosí.

O nošení jednotlivých součástek stejnokroje důstojníky pojednává přehled v příloze k tomuto článku.

Čj. 3 200-III. odb. z 19/7 1949VV z r. 1949, čl. 392.

Žáci vojenských škol

MNO zavádí pro žáky vojenských škol "Jana Žižky z Trocnova" jednotný výstroj a patří k němu tyto výstrojní součástky:

1. Stejnokroj vycházkový: bluza (bude mít též vnitřní kapsy), dlouhé kalhoty, baret, plášť, černé polobotky, košile s přišitým přeloženým límcem, vázanka.

2. Stejnokroj cvičný:
a) zimní - jako vycházkový, černé šněrovací boty, spinky;
b) letní - krátké kalhoty z látky na letní stejnokroj pro letectvo, košile, vázanka, hnědé kořené sandály, ocelově šedé punčochy (podkolenky) nebo kotníkové ponožky.

Stejnokroj je šedomodrý tmavšího odstínu než u letectva, baret tmavomodrý, košile ocelově šedá, vázanka tmavošedá.

3. Odznak na baretu: zlacený státní znak s meči, ražený v kovu, jako na vycházkové čepici důstojníků.

4. Odznak třídy: zlatý 1 cm široký a 7 cm dlouhý kaloun našitý rovnoběžně s okrajem rukávu tak, že dolní okraj prvního kalounu je 10 cm od kraje rukávu a vnitřní okraj 3 cm od švu po ruce. Žáci v první třídě mají 1 kaloun, v druhé 2, v třetí 2 a ve čtvrté 4 kalouny s mezerami 0,5 cm. Kalouny jsou našity na levém rukávě bluzy a pláště. Na rukávě košile při letním cvičném stejnokroji se nenosí.

5. Tělocvičný úbor: modré trenýrky, bílé tílko, cvičky.

6. Jedna tepláková souprava.

7. V drobné výbavě bude místo lžice, nože  a vidličky jeden kapesní nůž.

8. Prádlo letní, zimní a noční, rukavice, šle, ručníky a kapesníky budou přiděleny podle potřeby a daných možností.

9. Strůj bude přidělena škole jako celku. Jednotlivých součástek bude možno použít podle nařízení velitele školy.

Čj. 3 200-III. odb. z 19/7 1949.
Design© Martin Zelený
Naposledy upraveno 10. 10. 2019

Domů